Normes de convivència

El CPFPA “Enric Valor” d’Alaquàs és un Centre Públic d’educació de Persones Adultes, depenent de la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana.

De manera voluntària es poden cursar diferents tipus d’ensenyaments : Cicle I i Cicle II de la Formació Bàsica de persones adultes, també altres programes formatius com Accés a la Universitat per a majors de 25/45 anys, Preparació de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, informàtica, Cursos d’anglès, Cursos de Valencià…

La formació que s’ofereix al nostre centre està dirigida a persones majors de 18 anys, sense límit d’edat. Excepcionalment podran accedir persones que per motius laborals o altres causes degudament justificades no puguen assistir a un altre centre ordinari.

NORMES DE CONVIVÈNCIA

1.- Respectar les normes d'organització, convivència i disciplina del centre educatiu.

2.- Ser puntuals: complir i respectar els horaris del Centre per a tots els actes programats.

3.- Respectar l'autoritat del Professorat, tant dins de l’aula com a la resta del recinte escolar.

4.- Mantenir un tracte correcte cap a tota la comunitat educativa ( alumnes, professors,conserges, personal de neteja, etc.) no permetent-se, en cap cas, l'exercici de la violència física o verbal.

5.- Portar el material necessari per al desenvolupament de les activitats de classe.

6.- Respectar l’ambient d’estudi del Centre: no destorbar en la pròpia classe ni la resta d’aules, ni a cap espai comú (passadissos, escales, etc.)

7.- No consumir begudes ni menjar.

8.- Complir les normes de seguretat, salut i higiene, considerant expressament la prohibició de fumar, portar i consumir begudes alcohòliques, estupefaents i psicòtrops.

9.- Mantindre una actitud correcta en classe, no permetent-se l'ús de mòbils, altres dispositius electrònics o qualsevol objecte que puga distraure al propi alumne o els seus companys. Tampoc es permetrà la gravació de documents sonors i visuals.

10.- Tenir cura de les instal•lacions i materials del conjunt de l'edifici escolar: llibres, pissarres, taules, cadires, ordinadors, ascensors, banys, etc.

Plà de convivència >>>

Reglament règim intern >>>

Vist: 1017